December 6, 2023

Het jaar van het overvloedige leven

By Prince Julius

Verhaal

In Joel lezen wij over de sprinkhanen die toegelaten worden over het land. En die sprinkhanen hadden alles, maar dan ook alles afgegeten, dat er niets van de vruchten van dat land over bleef.

Joël 1:2-4 (HSV)
2 Hoor dit, oudsten, neem dit ter ore, alle inwoners van het land! Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? 3 Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. 4 Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op.

Overal een huilende wildernis zal je zeggen. Er was geen oogst mogelijk. Geen voedsel kon worden binnen gehaald. De schuren zijn leeg. Het zou op de dood aan gaan. Want in zo een toestand is leven onmogelijk.

Er is zo veel weg geroofd door deze sprinkhanen.
Deze plagen zijn aankondigingen van de Dag des HEEREN, die een dag van oordeel zal zijn voor het volk. Deze periode van rouw moet volgens Joël de mensen wakker schudden en leiden tot bekering. Joël is zo geschrokken van wat God hem heeft bekend gemaakt dat hij vindt dat iedereen moet gaan vasten, zelfs baby moeten meedoen, zo belangrijk is het. Joël belooft gelukkig ook wat er zal gebeuren als het volk zich bekeert.

Wat is vasten?
Vasten is een vrijwillige onthouding van eten met als doel om je scherp te stellen op gebed en gemeenschap met God.

De volgende dingen zullen dan gebeuren: Voor de periode direct na de sprinkhanenplaag:
1. Bevrijding van hun vijanden uit het noorden.
2. Economisch herstel.
3. God zal vergoeden wat door de sprinkhanen vernietigd was.
4. God zal ook weer in hun midden zijn.

Het gehoor geven aan de oproep tot bekering en verootmoediging in vasten is “key”. Het volk moet haar hart scheuren en niet haar kleren. Met ander woorden, bekering moet diepgaan! Waarom? Omdat de sprinkhanenplaag slechts het begin is.

Joël 2:12-13 (NBV)
12 Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. 13 Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.

Joël roept iedereen. Iedereen moet zoeken naar de Heere Jezus voor zaligheid.

Kom tot Hem met al je hart. Je gehele hart. Met heel je hart. Halve bekering, beperkte bekering werkt niet. Joël zegt: keer je tot Hem. Niet naar jezelf. Niet naar een religie. Niet naar je eigen kracht. Niet naar allerlei middelen. Nee! Keer je tot God.

Het gevolg:
Voedsel, Overvloed, Overwinning, de Vrees gaat weg, de Vreugde keert terug, de Heilige Geest wordt uitgestort.

Joël 2:25-27 (HSV)
25 Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. 26 Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. 27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!

Een overvloedig leven in overwinning!
Overvloedig leven, dat wil toch iedereen?

Meerposts